Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden 

 • Bij automatische incasso tot een bedrag van € 100,-: in één keer betalen.

 • Bij automatische incasso bij een bedrag van meer dan € 100,-: mag betalen in max. 6 termijnen.

 • Zonder automatische incasso tot een bedrag van € 100,-: betaling binnen één maand na factuurdatum.

 • Zonder automatische incasso bij € 100,- of meer: betaling in maximaal twee termijnen, binnen twee maand na factuurdatum.

 De Muziekschool Hof van Twente geeft de voorkeur aan betaling via automatische incasso.

Kortingen

U komt voor korting in aanmerking als u of uw kind onder de volgende bepalingen valt:

 • Muziekschoolleerlingen zijn leerlingen die vallen onder Algemene Muzikale Vorming (AMV), Ballet/Dans en de Instrumentale en Vocale lessen (IVO). Leerlingen tot 16 jaar mogen gratis deelnemen aan een koor en leerlingen vanaf 16 jaar krijgen 50% korting bij deelname aan een koor of samenspel. Als er wordt deelgenomen aan meerdere koren, bands of ensembles, dan geldt de korting over het koor, band of ensemble met het hoogste tarief.

 • Bij het deelnemen aan twee of meerdere muziek- of balletlessen door één leerling of gezin, wordt 10% korting gegeven over het totaalbedrag van de lessen die vallen onder Algemene Muzikale Vorming (AMV), Ballet/Dans, de Instrumentale en Vocale lessen (IVO) en vanaf seizoen 2016 / 2017 ook over de Koren. Mocht iemand al korting krijgen voor deelname aan de koren, zoals bij het vorige punt is vermeld, dan zal daarover niet nogmaals 10% korting worden gerekend.

Bij twijfel of onduidelijkheid beslist de directie van de muziekschool over kortingen. Graag wijzen wij u op het participatiefonds van de Gemeente Hof van Twente. Als u een inkomen hebt op het sociaal minimum of iets daarboven kunt u een vergoeding aanvragen voor deelname aan culturele activiteiten. Neem daartoe contact op met de gemeente via 0547 85 85 85 of ga naar www.hofvantwente.nl. De gemeente beslist over de aanvraag. In plaat van bij de gemeente kan er ook voor worden gekozen om een aanvraag bij het jeugdcultuurfonds Overijssel te doen, de vergoeding die bij deze instelling verkregen kan worden is hoger. Zie voor meer informatie tabblad "participatiefonds" rechts boven aan deze website.

Aanmeldingsvoorwaarden

 • Het schooljaar loopt zoveel mogelijk gelijk met de schoolvakanties. Het lesjaar begint op 5 september 2016, tenzij anders vermeld.

 • Bij aanmeldingen van kinderen tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers het inschrijfformulier te ondertekenen.

 • Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste lesdag bepalend voor de hoogte van het lesgeld.

 • De tarieven voor Instrumentale en Vocale lessen zijn gebasseerd op minimaal 35 lesweken.

 • De overeenkomst geldt voor de duur van de opleiding c.q. cursus. Zonder schriftelijk bericht voor 1 juli, wordt de verbintenis gecontinueerd. Deelname aan meerjarige instrumentale en vocale lessen wordt zonder tegenbericht jaarlijks automatisch verlengd. 

 • Tussentijdse opzegging bij Instrumentale en Vocale lessen (IVO) kan uitsluitend schriftelijk en als er een nieuwe leerling geplaatst kan worden. Het lesgeld dient dan betaald te worden tot het moment dat de nieuwe leerling begint. Kan er geen nieuwe leerling worden geplaatst, dan moet voor het hele lesjaar worden betaald.

 • Tussentijdse opzegging, uitsluitend schriftelijk, bij AMV, Ballet/Dans, Koren en Samenspel: het lesgeld dient door te worden betaald tot 1 januari. Bij opzeggingen na 1 januari, moet voor het hele lesjaar worden betaald.

 • Voor cursussen geldt dat zij doorgang vinden als er voldoende aanmeldingen zijn.

 • Voor betaling en hoogte van het lesgeld: zie tarieven en betalingsvoorwaarden.

 • Cursisten v.a. 21 jaar betalen 21 % BTW over de tarieven. Dit is reeds verrekend in de lesgeldtarieven.

 • Bij niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag komen alle kosten van invordering voor rekening van de lesgeldplichtige.

 • Bij lesgeldachterstand behoudt de leiding zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen. Deze lessen worden niet ingehaald of vergoed.

 • Lessen voor leerlingen ouder dan 18 jaar worden niet gesubsidieerd

 • Het gesubsidieerde leertraject bedraagt 5 jaar

 • Bij ziekte en/of afwezigheid van u of uw kind dient u dit tijdig en tijdens kantooruren telefonisch door te geven aan de administratie of het secretariaat.

 • Bij ziekte van een leerling waardoor meer dan vier aaneengesloten lessen uitvallen, kan naar evenredigheid teruggave van het lesgeld plaatsvinden vanaf de vijfde gemiste les. U dient hierover wel zelf contact op te nemen met de administratie van de muziekschool.

 • Bij ziekte van een docent of door een andere oorzaak binnen de muziekschool waardoor meer dan vier aaneengesloten lessen in één jaar uitvallen, wordt een evenredig deel van het lesgeld terugbetaald.

 • Bij onbehoorlijk en storend gedrag kan de leerling de toegang tot de les worden ontzegd, waarop een gesprek volgt met de directie.

 •  De indeling van de lessen gebeurt in overleg met de docent, maar kan door de directie gewijzigd worden. 

 

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl