EXAMENS 2017 INFORMATIE

Ieder jaar worden examens afgenomen op onze muziekschool. De muziekschool stimuleert leerlingen om hieraan mee te doen; het is een goed moment om vorderingen te toetsen. Voor de examens hebben wij een samenwerking met de muziekschool uit Borne. De examens vinden zoveel mogelijk op één zaterdag plaats, maar soms moet er uitgeweken worden naar andere dagen. De leerlingen worden getoetst door een onafhankelijke commissie, bestaande uit docenten van onze school en / of de muziekschool uit Borne. Iedere commissie bestaat uit drie leden. Het is de bedoeling dat er met behulp van de examens een leerstoflijn ontstaat waarin de leerling in het derde jaar A-examen doet, het vijfde jaar B, het zevende jaar C en het negende jaar D. Er kan bij de directie om een jaar respijt worden gevraagd.
Doel van de examens is om de leerling een extra stimulans te geven voor zijn/haar hobby. Het examen bestaat uit twee gedeelten: de theorie en de praktijk.

Theorie

In principe moet een leerling eerst met goed gevolg slagen voor het theorie-examen dat centraal in de Waerdenborch of de Reggehof of op een nader te bepalen locatie wordt afgenomen. Afspraak is dat de eigen praktijkdocent verantwoordelijk is voor het instuderen van de theorie. Het examen bestaat uit luistervragen, leervragen en het toepassen van kennis. De leerlingen worden voorbereid in hun eigen lessen door hun eigen docent. Als extra service biedt de muziekschool kosteloos een aantal centrale lessen aan. Hier kunnen leerlingen vragen stellen, trainen in luisteroefeningen en een proefexamen maken. Voor de theorielessen kunnen leerlingen een theorieboek huren a € 5,-.

D-kandidaten theorie

De D-kandidaten moeten voor hun theorie-examen een werkstuk maken over een zelfgekozen onderwerp en daarnaast een analyse van een muziekstuk uit hun praktijkexamen. De eigen docent zal hen hierbij begeleiden. Tijdens de verplichte lessen worden zij geholpen bij het maken van de analyse en het werkstuk. De D-kandidaten doen geen apart theorie-examen.

Theorielessen vanaf januari 2017

De theorielessen zijn niet verplicht en worden ter ondersteuning aangeboden. De theorielessen staan gepland om in januari van start te gaan. D-kandidaten overleggen met docent een tijd,
evenals de slagwerkleeringen. Als leerlingen tijdig zijn aangemeld voor het examen, kunnen wij hen berichten over aanvang theorielessen. De lessen zullen worden gegeven door ....... (A) op …… om … uur en ........ B op ..... om  ...... uur en C op ..... om ....... uur en duren t/m 1e ronde theorie.
1e ronde theorie-examen A, B en C: zaterdag 11 maart 2017, 09.00 uur De Waerdenborch
2e ronde theorie-examen A, B en C: zaterdag 25 maart 2015, 09.00 uur De Reggehof

Praktijk

Het praktijkexamen bestaat uit een aantal verschillende onderdelen: het spelen van een aantal etudes en voordrachtstukken, waarvan één uit het hoofd. Verder zijn vaste onderdelen: voor- en naspel, prima vista en toonladders en drieklanken spelen. Een belangrijk onderdeel is het eigen werkstuk. Iedere leerling componeert (eventueel met hulp van de docent) een eigen liedje/muziekstuk. De examenweek is van vanaf maandag 3 april t/m zaterdag 8 april in De Reggehof of Borne.

Diploma’s

De leerlingen krijgen naast een cijferlijst ook een diploma. De HaFa-leerlingen krijgen een officieel NIB-diploma waarvan de uitreiking (meestal) plaatsvindt bij de verenigingen. Voor een HaFa-leerling kan het behalen van een diploma betekenen dat het plaats mag nemen in “het grote orkest”. De muziekschoolleerlingen krijgen een muziekschooldiploma. De diploma-uitreiking voor 2017 staat gepland voor dinsdagavond 12 april. Leerlingen met een 8 of hoger voor hun eigenwerkstuk mogen optreden voor het publiek.

Prijzen

De kosten van het deelnemen aan de examens zitten niet bij het lesgeld in. Voor een theorie- en een praktijkexamen moet € 20,- worden betaald. Alleen een theorie- of praktijkexamen kost € 10,-
De huur van een theorieboek bedraagt € 5,-

Muziekschool Hof van TwenteDe Höfte 57471 DK Goor
T0547 28 48 89F0547 26 05 88Einfo@mshvt.nl